Политика за поверителност

1.Информация за администратора на лични данни:

"Смарт Инвестор" ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202509471, със седалище и адрес на управление: град София, , п.к. 1612, бул. "Черни връх" 175; 

Контакти за връзка: адрес за кореспонденция: гр. София, бул. "Черни връх" 175; 

телефонен номер: 0876003007; адрес на електронна поща: office@fsbo.bg

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

2.Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни:

 • за публикуване на обвяви, търсене и разглеждане на обяви по зададени критерии, запазване на любими обяви, зареждане на виртуалната сметка
 • за маркетингови цели, свързани с активности на сайта www.fsbo.bg, както и да ви изпращаме маркетингови съобщения и информация на трети страни, когато изрично сме получили вашето съгласие за това
 • за да ползвате услугите на сайта www.fsbo.bg, да може да си регистрирате и управлявате профил и да използвате услуги, изискващи регистрация
 • при предвидено задължение по закон
 • за установяване на самоличността Ви
 • управление и изпълнение на Ваша заявка
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас
 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги
 • запазване на кореспонденция във връзка, обработка на задания, докладване на проблеми и др.
 • уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас
 • анализ на клиентската история
 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги.

3.Данни, които обработваме на тези основания:

 • лични данни за контакт - адрес за контакт, имейл, телефонен номер
 • данни за идентификация - имена, адрес
 • данни за юридическите лица, Булстат, ЕИК, МОЛ
 • кореспонденция във връзка с цялостното обслужване - електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания, обратна връзка, която получаваме от Вас
 • номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания

- друга информация като:

 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация
 • IP адрес при посещение на интернет страницата ни
 • данни за профил в социалните мрежи
 • информация от действията Ви на сайта
 • fsbo.bg не събира данни с категория специални данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679. С това съгласие вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни чрез сайта, като например
 • данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения
 • документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да Ви предоставим пълните услуги на сайта. Без да ни предоставите някои от горепосочените данни, не бихме могли да Ви предоставим услугите на сайта fsbo.bg. 

4.Предоставяме лични данни на трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

 • функцията на сайта fsbo.bg е информационна платформа за малки обяви, която позволява собственици на имоти да се свързват с купувачи или наематели чрез тези обяви. С публикуването на обява Вие предоставяте възможност на други потребители на сайта да разглеждат Вашата обява, в която вие сами определяте каква информация да съдържа. Информацията предоставена от Вас както и данните Ви за контакт с Вас са достъпни до другите потребители на сайта
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери
 • когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице
 • доставчици на платежни услуги и банки могат да получат вашите лични данни за целите на обработването на плащания, които искате да направите чрез нашите Услуги; за извършване на плащания във връзка с нашите услуги, независимо дали става въпрос за плащане с карта или плащане с платежно нареждане, използваме EPay АД, регистрирано в Република България със седалище и адрес на управление София 1000, ул. „Иван Вазов” 16, регистрирано в Търговския регистрирайте се под ЕИК 131409398 ("EPay").

5. Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Fsbo.bg съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, fsbo.bg. полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне (до 60 дни).

6. След Ваше съгласие

Ние обработваме Вашите лични данни само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви отношения с Вас изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти/услуги, като извършваме детайлни анализи на Ваши основни лични данни;

Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

6.1.Данни, които обработваме на това основание:

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено тези данни са имена и адрес на електронна поща. 

6.2.Предоставяне на данни на трети лица

На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции, Фейсбук, Гугъл или други подобни.

6.3.Оттегляне на съгласие

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

6.4.Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 12 месеца след първоначалното им събиране.


7.Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Компанията е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

7.1.Лични данни, които сме получили от 3-ти лица

Получаваме лични данни от следните 3-ти лица: партньори, маркетинг агенции, Фейсбук, Гугъл или други подобни.

8.Права на Потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. 

Потребителят може да упражни правата си чрез формата за контакт или чрез изпращане на съобщение до имейла ни. 

Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

9.Право на преносимост

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

10.Право на възражение

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

11.Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.